Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Одржан први час ромског језика

У понедељак, 06. новембра 2017. почели смо са одржавањем наставе на ромском језику. Заинтересовани ученици млађих разреда имали су уводни час од 19:00, а ученици старијих разреда од 19:30. часова.

Циљ наставе ромског језика је да ученици савладају основне законитости ромског, као матерњег језика, да на њему комуницирају, да упознају књижевност свог народа, других народа и националних мањина у Србији, да упознају светску књижевност, изграђују свест о друштвено-историјској и културној улози језика и књижевности у повезивању народа и националних мањина и њихових култура, да савладавају стандардни ромски језик и да се упознају са варијантним особеностима ромског језика и развијају језичке толеранције према другим језицима. Настава ромског језика, такође, има за циљ да оспособи ученике за слушање и разумевање говора, усмено изражавање, читање и разумевање текста и писмено изражавање на основу одређене тематике.