Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Тимови

Састав тимова и актива

Састав школских тимова за школску 2022/23.

Састав школских тимова за школску 2021/22.

 1. Педагошки колегијум
 • Тугомир Цветковић, директор, руководилац педагошког колегијума
 • Марислав Димитријевић, помоћник директора- координатор тима за професионални развој запослених  и тима за развој међупредметних  компетенција и предузетништво, руководилац Ђачке задруге
 • Бојана Панчић – координатор тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања,занемаривања и дискриминације
 • Татјана Мицић –координатор стручног тима за самовредновање
 • Маја Ранчић- координатор тима за професионалну оријентацију и тима за школско развојно планирање
 • Јасмина Станковић- координатор тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
 • Слађана Николић- координатор стручног тима за инклузивно образовање
 • Драгана Стојановић Младеновић – руководилац стручног већа за  српски језик
 • Јелена Витас – руководилац стручног већа за стране језике
 • Миодраг Крстић- руководилац стручног већа за математику
 • Иван Васић – руководилац стручног већа за физику, хемију, техничко и информатичко образовање
 • Ивана Денчић- руководилац стручног већа за биологију
 • Далибор Голубовић – руководилац стручног већа за историју и географију
 • Бисенија Тошић- руководилац стручног већа за музичку и ликовну културу
 • Немања Цветковић –руководилац стручног већа за физичко и здравствено васпитање
 • Марина Игњатовић – руководилац стручног већа за разредну наставу
 1. Стручни актив за развојно планирање
 • Тугомир Цветковић- директор
 • Маја Ранчић, психолог- координатор тима за школско развојно планирање
 • Јасмина Станковић- координатор тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
 • Марија Бранковић, представник актива за српски језик
 • Милица Андоновићпредставник актива за стране језике
 • Радмила Јовановић представник актива за математику
 • Мирослав Ђорђевић представник актива за физику, хемију, ТИТ, информатику
 • Бранислав Манић- представник актива за биологију
 • Миљана Јеленковић представник актива за географију и историју
 • Јована Јонић-Ранчић представник актива за музичку и ликовну културу
 • Немања Цветковић представник актива за физичко васпитање
 • Ива Јовановић представник актива учитеља
 • Ратомир Игњатовић, ШО
 • Биљана Стаменовић, председник СР
 • Преставник УП
 1. Стручни актив за развој школског програма
 • Бојана Панчић, педагог и Татјана Мицић,педагог- руководиоци тима
 • Биљана Јонић- руководилац одељенског већа 1.разреда
 • Весна Крстић – руководилац одељенског већа 2.разреда
 • Јасмина Станковић – руководилац одељенског већа 3.разреда
 • Марина Игњатовић – руководилац одељенског већа 4.разреда
 • Марија Тодоровић- руководилац одељенског већа 5.разреда
 • Ивана Јовановић – руководилац одељенског већа 6.разреда
 • Иван Васић – руководилац одељенског већа 7.разреда
 • Ирена Николић Џонић –  руководилац одељенског већа 8.разреда
 1. Тим за самовредновање рада школе
 • Татјана Мицић, педагог, руководилац тима
 • Област 1-Планирање, програмирање и извештавање : Татјана Мицић, Бојана Панчић
 • Област 2- Настава и учење: Ива Јовановић, Сања Костић, Ивана Ђорђевић (Марина Панајотовић)
 • Област 3- Образовна постигнућа ученика : Маја Милијић, Сузана Илић, Бранислав Танчић
 • Област 4- Подршка ученицима: Александра Деспотовска, Даниела Ђорђевић, Божидар Пешић
 • Област 5- Етос: Маја Ранчић, Весна Крстић, Далибор Голубовић
 • Област 6 – Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима: Марковић Јасмина, Милош Петровић, Влада Димитров
 1. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
 • Тугомир Цветковић, директор
 • Јасмина Станковић, руководилац тима
 • Маја Ранчић, психолог
 • Милица Андоновић, проф. енглеског језика
 • Данијела Ценић, представник Школског одбора
 • Биљана Стаменовић, представник Савета родитеља
 • Представник УП
 1. Тим за инклузивно образовање
 • Тугомир Цветковић, директор
 • Слађана Николић, логопед, руководилац тима (координатор за израду, праћење и вредновање ИОП-а у млађим разредима)
 • Маја Ранчић, психолог, (оординатор за израду, праћење и вредновање ИОП-а у5.разреду)
 • Бојана Панчић, педагог (оординатор за израду, праћење и вредновање ИОП-а у 6.разреду)
 • Татјана Мицић, педагог(оординатор за израду, праћење и вредновање ИОП-а у 7.разреду)
 • Александра Деспотовска, социјални радник(оординатор за израду, праћење и вредновање ИОП-а у 8.разреду)
 • НАПОМЕНА: чланови Тима у проширеном саставу су одељенски старешина, предметни наставници и родитељи ученика за кога се израђује ИОП

У оквиру СТИО именован је Тим за пружање подршке ученицима тражиоцима азила:

 • Татјана Мицић, педагог, руководилац тима
 • Слађана Николић, логопед
 • Маја Ранчић, психолог
 • Бојана Панчић, педагог
 • Александра Деспотовска, социјални радник
 • Марија Гавран/Верица Зорчић педагошки асистент
 1. Тим за безбедност и заштиту ученика од насиља, злостављања,занемаривања и дискриминације
 • Тугомир Цветковић, директор
 • Бојана Панчић, педагог- руководилац тима
 • Далибор Игњатовић, секретар школе
 • Марислав Димитријевић, помоћник директора
 • Татјана Мицић, педагог
 • Маја Ранчић, психолог
 • Александра Деспотовска, социјални радник
 • Марија Гавран/Верица Зорчић педагошки асистент
 • Марија Панчић, школски полицајац
 • Данијела Ценић, представник ШО
  • НАПОМЕНА: чланови Тима у проширеном саставу су одељенске старешине, дежурни наставници и помоћни радници
 1. Тим за Професионалну оријентацију
 • Маја Ранчић, психолог, руководилац тима
 • Марина Игњатовић, стручно веће за разредну наставу
 • Иван Васић, руководилац одељенског већа 7.разреда
 • Ирена Николић Џонић, руководилац одељенског већа 8.разреда
 1. Тим за професионални развој запослених у установи
 • Тугомир Цветковић, директор
 • Марислав Димитријевић, помоћник директора- руководилац тима за стручно усавршавање
 • НАПОМЕНА: чланови Тима у проширеном саставу су руководиоци стручних већа изабрани за ову школску годину и стручни сарадници
 1. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
 • Тугомир Цветковић, директор
 • Марислав Димитријевић, помоћник директора, руководилац тима
 • Александра Мадић/Бранкица Видојевић
 • Марија Тодоровић
 • Бранислав Манић
 1. Координатори ( ментори) за рад са ученичким парламентом:
 • Миљана Јеленковић, за 7.разред
 • Јована Јонић, за 8.разред
 1. Координатори ( ментори) за рад са Вршњачким тимом:
 • Маја Ранчић, психолог
 • Бојана Панчић, педагог
 • Марина Игњатовић, рук.ОВ 4.раз.
 • Марија Гавран/Верица Зорчић ПА
 • Александра Деспотовска, соц.радник
 1. Стручно веће за разредну наставу
 • Марина Игњатовић- руководилац стручног већа за разредну наставу
 • Чланови – учитељи који изводе наставу у млађим разредима
 1. Стручна већа за области предмета СТРУЧНИ АКТИВИ
Р.бр Назив већа Чланови актива
1 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 1.       Борис Цвeтков
2.      Ивана Цветковић
3.      Марина Величковић
4.      МилошПетровић
5.      Ирена Николић-Џонић
6.      Драгана Стојановић- Младеновићруководилац
7.      Марија Бранковић
2 СТРАНИ ЈЕЗИК 1.      Миљана Ђорђевић
2.      Мелита Стефановић
3.      Панић Негица
4.      Божидар Пешић,
5.      Марија Манић
6.      Тамара Стојановић
7.      Милица Андоновић,
8.      Ивана Ђорђевић
9.      Јелена Витасруководилац
3  

МAТЕМAТИКA

 

1.      Владан Димитров
2.      Миодраг Крстић руководилац
3.      Данка Антић
4.      Маја Милијић
5.       Иван Рангелов
6.      Радмила Јовановић,
4  

ФИЗИКА,

ХЕМИЈА

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ВАСПИТАЊЕ, ИНФОРМАТИКА

1.      Гордана Пејић
2.      Валентина Ненчић
3.      Мирослав Ђорђевић,
4.      Весна Цветковић
5.      Пејчић Александар
6.      Драгана Станковић
7.      Зоран Раденковић
8.      Зоран Ћирић
9.      Нинослав Соколовић
10.  Иван Васић руководилац
5 БИОЛОГИЈА 1. Душан Панајотовић
2. Соња Стефановић
3. Ивана Денчићруководилац
4. Бранислав Манић,
6 ИСТОРИЈА,

ГЕОГРАФИЈА

1. Далибор Голубовић руководилац
1.      Моника Маринковић
2.      Ана Пејчић
3. Ивана Јовановић
4. Марија Тодоровић
5. Миљана Јеленковић,
6.Душанка Митић

 

7 ЛИКОВНА КУЛТУРА,

МУЗИЧКА КУЛТУРА

1. Бисенија Тошић
2. Костић Нинослав
3.  Јована Јонић Ранчић, руководилац
4. Љубомир Николов
5. МиленаЂорђевић
8 ФИЗИЧКО ВAСПИТAЊЕ 1.      Немања Цветковић, руководилац
2.      Марко Манчић
3.      Оливера Мадић
4.      Миодраг Гогов
5.      Весна Васић
6.      Бојан Јовановић
9 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 1.      Марија Тодоровић

 

10

 

ВЕРОНАУКА 1.      Бранкица Видојевић

2.      Александра Мадић

Други тимови Наставничког већа

 1. Педагошки колегијум
 • Тугомир Цветковић, директор, руководилац педагошког колегијума
 • Марислав Димитријевић, помоћник директора- координатор тима за професионални развој запослених  и тима за развој међупредметних  компетенција и предузетништво, руководилац Ђачке задруге
 • Бојана Панчић – координатор тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања,занемаривања и дискриминације
 • Мартина Маринковић –координатор стручног тима за самовредновање
 • Маја Ранчић- координатор тима за професионалну оријентацију и тима за школско развојно планирање
 • Јасмина Станковић- координатор тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
 • Слађана Николић- координатор стручног тима за инклузивно образовање
 • Сања Костић – руководилац стручног већа за  српски језик
 • Негица Панић – руководилац стручног већа за стране језике
 • Радмила Јовановић- руководилац стручног већа за математику
 • Гордана Пејић – руководилац стручног већа за физику, хемију, техничко и информатичко образовање
 • Марина Пешић- руководилац стручног већа за биологију
 • Ана Пејчић – руководилац стручног већа за историју и географију
 • Љубомир Николов- руководилац стручног већа за музичку и ликовну културу
 • Немања Цветковић –руководилац стручног већа за физичко и здравствено васпитање
 • Мирјана Манић – руководилац стручног већа за разредну наставу

 

 1. Стручни актив за развојно планирање
 • Тугомир Цветковић- директор
 • Маја Ранчић, психолог- координатор тима за школско развојно планирање
 • Јасмина Станковић- координатор тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
 • Марија Бранковић, представник актива за српски језик
 • Милица Андоновићпредставник актива за стране језике
 • Радмила Јовановић представник актива за математику
 • Мирослав Ђорђевић представник актива за физику, хемију, ТИТ, информатику
 • Бранислав Манић- представник актива за биологију
 • Миљана Јеленковић представник актива за географију и историју
 • Јована Јонић-Ранчић представник актива за музичку и ликовну културу
 • Немања Цветковић представник актива за физичко васпитање
 • Ива Јовановић представник актива учитеља
 • Ратомир Игњатовић, ШО
 • Биљана Стаменовић, председник СР
 • Представник УП
 1. Стручни актив за развој школског програма
 • Бојана Панчић, педагог и Мартина Маринковић,педагог- руководиоци тима
 • Сања Панић- руководилац одељенског већа 1.разреда
 • Јасмина Марковић – руководилац одељенског већа 2.разреда
 • Драгана Костић – руководилац одељенског већа 3.разреда
 • Мирјана Манић – руководилац одељенског већа 4.разреда
 • Марија Манић- руководилац одељенског већа 5.разреда
 • Сања Костић – руководилац одељенског већа 6.разреда
 • Мелита Стефановић – руководилац одељенског већа 7.разреда
 • Милош Петровић –  руководилац одељенског већа 8.разреда
 1. Тим за самовредновање рада школе

 

 • Мартина Маринковић, педагог, руководилац тима
 • Област 1-Планирање, програмирање и извештавање : Мартина Маринковић, Бојана Панчић
 • Област 2- Настава и учење: Ива Јовановић, Сања Костић, Марина Панајотовић
 • Област 3- Образовна постигнућа ученика : Маја Милијић, Сузана Илић, Бранислав Танчић
 • Област 4- Подршка ученицима: Александра Деспотовска, Даниела Ђорђевић, Божидар Пешић
 • Област 5- Етос: Маја Ранчић, Весна Крстић, Далибор Голубовић
 • Област 6 – Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима: Марковић Јасмина, Милош Петровић, Влада Димитров
 1. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
 • Тугомир Цветковић, директор
 • Јасмина Станковић, руководилац тима
 • Маја Ранчић, психолог
 • Милица Андоновић, проф. енглеског језика
 • Данијела Ценић, представник Школског одбора
 • Биљана Стаменовић, представник Савета родитеља
 • Представник УП
 1. Тим за инклузивно образовање
 • Тугомир Цветковић, директор
 • Слађана Николић, логопед, руководилац тима (координатор за израду, праћење и вредновање ИОП-а у млађим разредима)
 • Александра Деспотовска, социјални радник(оординатор за израду, праћење и вредновање ИОП-а у 5.разреду)
 • Маја Ранчић, психолог, (координатор за израду, праћење и вредновање ИОП-а у6.разреду)
 • Бојана Панчић, педагог (координатор за израду, праћење и вредновање ИОП-а у 7.разреду)
 • Мартина Маринковић, педагог(координатор за израду, праћење и вредновање ИОП-а у 8.разреду)
 • НАПОМЕНА: чланови Тима у проширеном саставу су одељенски старешина, педагошки асистент, предметни наставници и родитељи ученика за кога се израђује ИОП

У оквиру СТИО именован је Тим за пружање подршке ученицима тражиоцима азила:

 • Мартина Маринковић , педагог, руководилац тима
 • Слађана Николић, логопед
 • Маја Ранчић, психолог
 • Бојана Панчић, педагог
 • Александра Деспотовска, социјални радник
 • Верица Зорчић педагошки асистент
 1. Тим за безбедност и заштиту ученика од насиља, злостављања,занемаривања и дискриминације
 • Тугомир Цветковић, директор
 • Бојана Панчић, педагог- руководилац тима
 • Далибор Игњатовић, секретар школе
 • Марислав Димитријевић, помоћник директора
 • Мартина Маринковић, педагог
 • Маја Ранчић, психолог
 • Александра Деспотовска, социјални радник
 • Верица Зорчић педагошки асистент
 • Марија Панчић, школски полицајац
 • Данијела Ценић, представник ШО
 • НАПОМЕНА: чланови Тима у проширеном саставу су одељенске старешине, дежурни наставници и помоћни радници
 1. Тим за Професионалну оријентацију
 • Маја Ранчић, психолог, руководилац тима
 • Мирјана Манић, стручно веће за разредну наставу
 • Мелита Стефановић, руководилац одељењског већа 7.разреда

Милош Петровић, руководилац одељењског већа 8.разреда

 1. Тим за професионални развој запослених у установи
 • Тугомир Цветковић, директор
 • Марислав Димитријевић, помоћник директора- руководилац тима за стручно усавршавање
 • НАПОМЕНА: чланови Тима у проширеном саставу су руководиоци стручних већа изабрани за ову школску годину и стручни сарадници
 1. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
 • Тугомир Цветковић, директор
 • Марислав Димитријевић, помоћник директора, руководилац тима
 • Александра Мадић/Бранкица Видојевић
 • Марија Тодоровић
 • Бранислав Манић
 1. Координатори ( ментори) за рад са ученичким парламентом:
 • Ивана Јовановић, за 7.разред
 • Далибор Голубовић, за 8.разред
 1. Координатори ( ментори) за рад са Вршњачким тимом:
 • Маја Ранчић, психолог
 • Бојана Панчић, педагог
 • Мирјана Манић, руководила одељењског већа разреда
 • Верица Зорчић ПА

Александра Деспотовска, соц.радник

 1. Стручно веће за разредну наставу
 • Мирјана Манић- руководилац стручног већа за разредну наставу
 • Чланови – учитељи који изводе наставу у млађим разредима
 1. Стручна већа за области предмета СТРУЧНИ АКТИВИ

 

Р.бр Назив већа Чланови актива
1 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
 1.  Борис Цвeтков
 1. Сања Костић, руководилац
 1. Марина Величковић
 1. МилошПетровић
 1. Ирена Николић-Џонић
 1. Драгана Стојановић- Младеновић
 1. Марија Бранковић
2 СТРАНИ ЈЕЗИК
 1. Миљана Ђорђевић
 1. Мелита Стефановић
 1. Панић Негица, руководилац
 1. Божидар Пешић,
 1. Марија Манић
 1. Тамара Стојановић
 1. Милица Андоновић,
 1. Марина Панајотовић
 1. Јелена Витас
3  

МAТЕМAТИКA

 

 1. Владан Димитров
 1. Миодраг Крстић
 1. Данка Антић
 1. Маја Милијић
 1.  Иван Рангелов
 1. Радмила Јовановић, руководилац
4  

ФИЗИКА,

ХЕМИЈА

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ВАСПИТАЊЕ, ИНФОРМАТИКА

 1. Гордана Пејић, руководилац
 1. Валентина Ненчић
 1. Мирослав Ђорђевић,
 1. Весна Цветковић
 1. Пејчић Александар
 1. Драгана Станковић
 1. Зоран Раденковић
 1. Зоран Ћирић
 1. Нинослав Соколовић
 1. Иван Васић
5 БИОЛОГИЈА 1. Бранислав Манић
2. Соња Стефановић
3. Марина Пешић, руководилац
4. Александра Искренов
6 ИСТОРИЈА,

ГЕОГРАФИЈА

1.      Далибор Голубовић
 1. Моника Маринковић
 1. Ана Пејчић, руководилац
 1. Тамара Стефановић
5.       Ивана Јовановић
6.      Марија Тодоровић
7.      Миљана Јеленковић,
  8.      Александра Миленковић
7 ЛИКОВНА КУЛТУРА,

МУЗИЧКА КУЛТУРА

1. Бисенија Тошић
2. Костић Нинослав
3.  Јована Јонић Ранчић
4. Љубомир Николов,  руководилац
5. МиленаЂорђевић
8 ФИЗИЧКО ВAСПИТAЊЕ
 1. Немања Цветковић, руководилац
 1. Марко Манчић
 1. Миодраг Гогов/ Немања Ђукић
 1. Весна Васић
 1. Марко Манчић
9 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
 1. Марија Тодоровић
 2. Јелена Витас
 3. Ана Пејчић
10

 

ВЕРОНАУКА
 1. Бранкица Видојевић
 2. Александра Мадић