Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Школски одбор

Школски одбор има председника и осам чланова. Чланове Школског одбора именује Скупштина Града Пирота  на период од четири године.

Чланови Школског одбора за школску 2022-23. су:

План рада Школског одбора је саставни део ГПРШ

Чланови Школског одбора за школску 2021-22. су:

Р.бр Презиме и име Улога Овлашћени предлагач
1. Ђорђевић Јасмина председник Наставничко веће

ОШ „Вук Караџић“

2.

Бисенија Тошић члан Наставничко веће

ОШ „Вук Караџић“

3.  Маја Ранчић члан Наставничко веће

ОШ„Вук Караџић“

4. Стојановић Снежана члан ГУ „ Пирот“
5. Драган Јовановић члан ГУ „ Пирот“
6. Дејан Манић члан ГУ „ Пирот“
7. Данијела Ценић члан Савет родитеља
8. Биљана Стаменовић члан Савет родитеља
9. Гордана Младеновић члан Савет родитеља