Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

vk.pirot1815@gmail.com

електронска пошта

Previous
Next

Савет родитеља

Савет родитеља

Савет родитеља је саветодавно тело школе које има свог председника и 54 чланова. Бира се сваке године на предлог чланова одељењских савета родитеља. Савет родитеља разматра питања у вези са успехом ученика, школским календаром, екскурзијама ученика, условима рада школе, начином за ставарање повољнијих услова за рад  и друго.

План рада Савета родитеља

Време реализације Активност Носиоци активности Начин остваривања
 

 

 

Септембар

 • Конституисање Савета родитеља;
 • Разматрање Годишњег извештаја о раду школе за претходну школску годину;
 • Разматрање извештаја о раду директора школе
 • Разматрање  Годишњег плана рада школе
 • Осигурање ученика, ђачки динар, ужина
 • Предлагање представника и његовог заменика за општински савет родитеља
 • Разно
 

Директор, стручни сарадник, чланови СР

 

 

Извештај, дискусија,

анализа

Новембар
 • Представљање школског развојног плана за период шк.2020/21-20203/24.год.

 

Координатор стручног актива за развојно планирање Презентација
Фебруар
 • Подношење  извештаја о остваривању Годишњег плана  рада школе, успеху и дисциплини ученика у првом полугодишту
 • Разматрање извештаја о раду директора школе у првом полугодишту
 • Разматрање коришћења средстава остварених од донација и ђачке задруге
 • Учешће у поступку избора уџбеника за наредну школску годину
Директор, педагог, чланови СР Извештај, дискусија,

анализа

Јун
 • Подношење извештаја директора школе о остваривању Годишњег плана рада школе у другом полугодишту
 • Подношење  извештаја са изведених  рекреативних настава и екскурзија
 • Разматрање плана и програма ђачких екскурзија и рекреативних настава за наредну школску годину
 • Разматрање коришћења средстава од донација и ђачке задруге
 • Разно
Директор, чланови СР  

Извештај, дискусија,

анализа

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА (пдф)

Записници са састанака Савета родитеља:

Записник са СР одржаног 11.09.2019.

Записник са СР одржаног 07.03.2019.

Записник са СР одржаног 12.09.2018.

Записник са СР одржаног 28.06.2018.

Записник са СР одржаног 11.12.2017.

Записник са СР одржаног 13.09.2017.