Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Савет родитеља

З А П И С Н И К 13.09.2022. године

Савет родитеља

Савет родитеља је саветодавно тело школе које има свог председника и 54 чланова. Бира се сваке године на предлог чланова одељењских савета родитеља. Савет родитеља разматра питања у вези са успехом ученика, школским календаром, екскурзијама ученика, условима рада школе, начином за ставарање повољнијих услова за рад  и друго.

План рада Савета родитеља шк.22-23.

З А П И С Н И К 05.04.2022. године

Савет родитеља

Савет родитеља је саветодавно тело школе које има свог председника и 54 чланова. Бира се сваке године на предлог чланова одељењских савета родитеља. Савет родитеља разматра питања у вези са успехом ученика, школским календаром, екскурзијама ученика, условима рада школе, начином за ставарање повољнијих услова за рад  и друго.

План рада Савета родитеља

Време реализације Активност Носиоци активности Начин остваривања
 

 

 

Септембар

–       Конституисање Савета родитеља

–       Разматрање Годишњег извештаја о раду школе за претходну школску годину;

–       Разматрање извештаја о раду директора школе за претходну шк.годину

–       Разматрање  Годишњег плана рада школе за шк.21/22.годину

–       Осигурање ученика, ђачки динар, ужина

–       Предлагање представника и његовог заменика за општински савет родитеља

–       Разно

 

 

Директор, стручни сарадник, чланови СР

 

 

Извештај, дискусија,

анализа

Јануар –       Извештај о реализацији Годишњег плана рада за I полугодиште шк. 21/22.године; Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1. полугодишта

–       Разматрање извештаја о раду директора школе у првом полугодишту

–       Разматрање плана школе рада за друго полугодиште и организација рада школе на почетку другог полугодишта

–       Разматрање коришћења средстава остварених од донација и ђачке задруге

–       Учешће у поступку избора уџбеника за наредну школску годину

Директор, педагог, чланови СР Извештај, дискусија,

анализа

Јун –       Подношење извештаја директора о реализацији Годишњег плана рада и праћење остваривања шк.програма;

–       Извештај о успеху и дисциплини ученика  на крају другог полугодишта

–       Извештај о резултатима ученика на ЗИ

–       Извештај са изведених  рекреативних настава и екскурзија

–       Разматрање плана и програма ђачких екскурзија и рекреативних настава за наредну школску годину

–       Разматрање коришћења средстава од донација и ђачке задруге

–       Разно

Директор, чланови СР  

 

 

 

 

Извештај, дискусија,

анализа

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА (пдф)

Записници са састанака Савета родитеља:

Записник са СР одржаног 13.09.2021.

Записник са СР одржаног 11.09.2019.

Записник са СР одржаног 07.03.2019.

Записник са СР одржаног 12.09.2018.

Записник са СР одржаног 28.06.2018.

Записник са СР одржаног 11.12.2017.

Записник са СР одржаног 13.09.2017.