Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

vk.pirot1815@gmail.com

електронска пошта

Previous
Next

Педагошки колегијум

План рада Педагошког колегијума

Време реализације Активност Носиоци активности Начин остваривања
 

Септембар

 

1.      Усвајање плана рада Педагошког колегијума за текућу школску годину

1.      Подношење Годишњег извештаја о раду школе за шк.2019/20. Год.

2.      Упознавање са Годишњим планом рада школе за шк. 2020/21. годину  и школским програмом

3.      Планирање стручног усавршавања за шк. шк. 2020/21. годину 

4.      Избору области за самовредновање у шк. 2020/21. годину 

5.      Доношење одлуке о остваривању права на ИОП

 

Директор

Координатор тима за самовредновање

Координатор ШРП тима

Координатор СТИО

Чланови колегијума

 

 

Извештај,

Дискусија,

Анализа

Презентација

 

Октобар

 

1.      Доношење одлуке о остваривању права на ИОП

2.      Прослава Дана школе- предлог програма обележавања Дана школе*

3.      Предлог за доделу награда и признања ученицима и запосленима  поводом Дана школе*

 

 

Директор,тим

 

Извештај,

Дискусија,

Анализа

Новембар

 

1.      Представљање Школског развојног плана за период 2021-2024.година

2.      Усвајање програма обележавања новогодишњих и божићних празника*

3.      Предлог за доделу награда Свети Сава

 

   
фебруар 1.   Анализа резултата рада у првом полугодишту; праћење остваривања шк.програма

2.   Разматрање плана школе рада за друго полугодиште

3.   Извештај ТИО о напредовању ученика- евалуација;  Доношење одлуке о остваривању права на ИОП

4.   Извештај о праћењу учесталости и врстама насиља у школи

5.   План припреме за полагање пробног ЗИ

6.   Упознавање са календаром такмичења *

 

Директор;

 

Координатор ТИО

Координатор тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Извештај, Анализа

Дискусија

 

Март/април 1.      Преглед  активности  тима за ПО

2.      Извештај о резултатима пробног ЗИ, анализа резултата;  предлог мера за унапређење резултата и  припрема за полагање ЗИ

3.      Доношење одлуке о остваривању права на ИОП

4.      Избор уџбеника за наредну школску годину

Чланови колегијума Извештај,

Обавештавање, подела задужења

Мај/ јун 1.      Анализа реализације годишњег плана рада и школских програма, анализа резултата рад у другом полугодишту

2.      Извештај ТИО о напредовању ученика који се школују по ИОП-у- евалуација

3.      Анализа постигнућа ученика на ЗИ

4.      Анализа постигнућа ученика на такмичењима

5.      Подношење извештаја са изведених  рекреативних настава и екскурзија*

6.      Разматрање коришћења средстава од донација и ђачке задруге

7.      Разно

Чланови колегијума Извештај, Анализа

 

Август 2.      Подношење  извештаја о раду педагошког колегијума

3.      Извештај о реализацији ШРП-а за шк.2020/21.годину

4.      Усвајање извештаја о раду тимова у школској 2019/20.

5.      Припреме за наредну школску годину

Директор

Чланови педагошког колегијума

Чланови колегијума

Обавештавање,

Организација,

Извештај, Анализа

Извештај, Анализа

Записник са седнице Педагошког колегијума од 17.03.2020. године (пдф)