Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум – чланови тима 2022-23.

 1. Тугомир Цветковић, директор, руководилац педагошког колегијума
 2. Марислав Димитријевић, помоћник директора- координатор тима за професионални развој запослених  и тима за развој међупредметних  компетенција и предузетништво, руководилац Ђачке задруге
 3. Бојана Панчић – координатор тима за заштиту ученика од насиља, злостављања,занемаривања и дискриминације
 4. Татјана Мицић –координатор стручног тима за самовредновање
 5. Маја Ранчић- координатор тима за професионалну оријентацију и тима за школско развојно планирање
 6. Сања Панић- координатор тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
 7. Слађана Николић- координатор стручног тима за инклузивно образовање
 8. Милош Петровић – руководилац стручног већа за  српски језик
 9. Марија Манић – руководилац стручног већа за стране језике
 10. Миодраг Крстић- руководилац стручног већа за математику
 11. Александар Пејчић – руководилац стручног већа за физику, хемију, техничко и информатичко образовање
 12. Бранислав Манић- руководилац стручног већа за биологију
 13. Моника Маринковић – руководилац стручног већа за историју и географију
 14. Нинослав Костић- руководилац стручног већа за музичку и ликовну културу
 15. Немања Цветковић –руководилац стручног већа за физичко и здравствено васпитање
 16. Бранислав Танчић  – руководилац стручног већа за разредну наставу васпитање

План рада Педагошког колегијума 22-23.

План рада Педагошког колегијума 21-22.

Време реализације Активност Носиоци активности Начин остваривања
 

Септембар

 

1.      Усвајање плана рада Педагошког колегијума за текућу школску годину

1.      Подношење Годишњег извештаја о раду школе за шк.2019/20. Год.

2.      Упознавање са Годишњим планом рада школе за шк. 2020/21. годину  и школским програмом

3.      Планирање стручног усавршавања за шк. шк. 2020/21. годину 

4.      Избору области за самовредновање у шк. 2020/21. годину 

5.      Доношење одлуке о остваривању права на ИОП

 

Директор

Координатор тима за самовредновање

Координатор ШРП тима

Координатор СТИО

Чланови колегијума

 

 

Извештај,

Дискусија,

Анализа

Презентација

 

Октобар

 

1.      Доношење одлуке о остваривању права на ИОП

2.      Прослава Дана школе- предлог програма обележавања Дана школе*

3.      Предлог за доделу награда и признања ученицима и запосленима  поводом Дана школе*

 

 

Директор,тим

 

Извештај,

Дискусија,

Анализа

Новембар

 

1.      Представљање Школског развојног плана за период 2021-2024.година

2.      Усвајање програма обележавања новогодишњих и божићних празника*

3.      Предлог за доделу награда Свети Сава

 

   
фебруар 1.   Анализа резултата рада у првом полугодишту; праћење остваривања шк.програма

2.   Разматрање плана школе рада за друго полугодиште

3.   Извештај ТИО о напредовању ученика- евалуација;  Доношење одлуке о остваривању права на ИОП

4.   Извештај о праћењу учесталости и врстама насиља у школи

5.   План припреме за полагање пробног ЗИ

6.   Упознавање са календаром такмичења *

 

Директор;

 

Координатор ТИО

Координатор тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Извештај, Анализа

Дискусија

 

Март/април 1.      Преглед  активности  тима за ПО

2.      Извештај о резултатима пробног ЗИ, анализа резултата;  предлог мера за унапређење резултата и  припрема за полагање ЗИ

3.      Доношење одлуке о остваривању права на ИОП

4.      Избор уџбеника за наредну школску годину

Чланови колегијума Извештај,

Обавештавање, подела задужења

Мај/ јун 1.      Анализа реализације годишњег плана рада и школских програма, анализа резултата рад у другом полугодишту

2.      Извештај ТИО о напредовању ученика који се школују по ИОП-у- евалуација

3.      Анализа постигнућа ученика на ЗИ

4.      Анализа постигнућа ученика на такмичењима

5.      Подношење извештаја са изведених  рекреативних настава и екскурзија*

6.      Разматрање коришћења средстава од донација и ђачке задруге

7.      Разно

Чланови колегијума Извештај, Анализа

 

Август 2.      Подношење  извештаја о раду педагошког колегијума

3.      Извештај о реализацији ШРП-а за шк.2020/21.годину

4.      Усвајање извештаја о раду тимова у школској 2019/20.

5.      Припреме за наредну школску годину

Директор

Чланови педагошког колегијума

Чланови колегијума

Обавештавање,

Организација,

Извештај, Анализа

Извештај, Анализа

Записник са седнице Педагошког колегијума од 17.03.2020. године (пдф)