Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Наставничко веће

План рада Наставничког већа 22-23.

План рада Наставничког већа 21-22.

Време реализације Активност Носиоци активности Начин остваривања
Септембар 1.      Подношење Годишњег извештаја о раду школе за шк.2020/21. Год.

2.      Подношење годишњих извештаја о раду школских тимова за шк.2020/21. Год.

3.      Упознавање са Годишњим планом рада школе за шк. 2021/22. годину  и школским програмом.

4.      Акциони план  ШРП за шк.2021/2022.

5.      Планирање стручног усавршавања за шк. 2021/2022. годину 

6.      План самовредновања за шк. 2021/2022.годину

7.      План рада СТИО 

8.      Разно

 

Директор
Стручни сарадници

 

 

Извештај

Дискусија

Анализа

Презентација

Октобар 1.      Прослава Дана школе- усвајање програма обележавања

2.      Одлука о додели награда и признања ученицима и запосленима  поводом Дана школе

3.      Разно

Директор

 

Извештај

Дискусија

Новембар 1.      Подношење извештаја о  успеху и дисциплини ученика у претходном периоду (на крају класификационог периода)

2.      Усвајање програма обележавања новогодишњих и божићних празника

3.      Предлог за доделу награда Свети Сава

4.      Разно

Директор

Педагог школе

ШРП тим- координатор

стручна већа

 

Извештај

Дискусија

Анализа

Презентација

Јануар 1.       Извештај о реализацији Годишњег плана рада за I полугодиште шк. 21/22.године; праћење остваривања шк.програма;

2.       Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1. полугодишта

3.       Разматрање плана школе рада за друго полугодиште и организација рада школе на почетку другог полугодишта

4.       Подношење полугодишњих извештаја о раду школских тимова

5.       Обележавање дана Светог Саве

6.      Разно

Директор

Пом.директора

стручни сарадници

Извештај

Дискусија

Анализа

фебруар 1.      План припреме ученика за полагање пробног ЗИ и ЗИ

2.      Упознавање са календаром такмичења за школску 2021/22.годину

3.      Избор уџбеника за наредну школску годину

4.      Разно

директор

пом. директора

стручни сарадници

Извештај

Дискусија

Анализа

април 1.      Праћење остваривања шк.програма;

2.      Извештај о успеху и дисциплини ученика у претходном периоду(на крају класификациониог периода)

3.      Извештај о резултатима пробног ЗИ. План за унапређење резултата ученика

4.      Реализација плана професионалне оријентације

5.      Припреме за извођење екскурзија и рекреативних настава

6.      Информисање о упису ученика у 1. разред за шк. 2022/23. годину

7.      Разно

директор

пом.директора
стручни сарадници

Извештај

Дискусија

Анализа

Јун 1.      Извештај о реализацији шк.програма (8.разред)

2.       Анализа успеха и дисциплине ученика 8.разреда

3.      Доношење одлуке о додели посебних, вукових диплома и звања Ученик генерације

4.      Припрема и спровођење завршног испита

5.      Разно

Директор

пом. директора

стручни сарадници

Извештај

Дискусија

Анализа

1.      Извештај о реализацији Годишњег плана рада праћење остваривања шк.програма;

2.      Извештај о успеху и дисциплини ученика  на крају другог полугодишта

3.      Извештај о резултатима ученика на ЗИ

4.      Предлог поделе предмета за наредну шк.годину

5.      Анализа  резултата постигнутих на такмичењима

6.      Извештај са изведених  рекреативних настава и екскурзија

7.      Разматрање плана и програма ђачких екскурзија и рекреативних настава за наредну школску годину

8.      Разматрање коришћења средстава од донација и ђачке задруге

9.      Разно

Директор

пом. директора

стручни сарадници

Тим за извођење рекреативних настава и екскурзија

Директор ђачке задруге

Извештај

Дискусија

Анализа