Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

vk.pirot1815@gmail.com

електронска пошта

Previous
Next

Наставничко веће

План рада Наставничког већа

Време реализације Активност Носиоци активности Начин остваривања

Септембар

 • Подношење Годишњегизвештаја о раду школе за шк.2019/20. Год.
 • Упознавање са Годишњим планом рада школе за шк. 2020/21. годину  и школским програмом
 • Дефинисање области самовредновања рада школе за  Акциони план  ШРП за шк.2019/2020.
 • Планирање стручног усавршавања за шк. шк. 2020/21. годину 
 • Разматрање  одлуке о избору области за самовредновање шк. 2020/21. годину 
 • Презентација Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање- измене правилника
 • Разно
 

Директор
Стручни сарадници

 

 

Извештај

Дискусија

Анализа

Презентација

Октобар
 • Прослава Дана школе- усвајање програма обележавања *
 • Одлука о додели награда и признања ученицима и запосленима  поводом Дана школе
 • Разно
Директор

 

Извештај

Дискусија

Новембар
 • Подношење извештаја о успеху и дисциплини ученика у претходном периоду (на крају класификационог период)
 • Представљање Школског развојног плана за период 2021-2024.година
 • Усвајање програма обележавања новогодишњих и божићних празника*
 • Предлог за доделу награда Свети Сава
 • Разно
Директор

Педагог школе

ШРП тим- координатор

стручна већа

 

Извештај

Дискусија

Анализа

Презентација

Јануар
 • Обележавање дана Светог Саве*
 • Упознавање са календаром такмичења за школску 2020/21.годину
 • Разно
Директор

Пом.директора

стручни сарадници

Извештај

Дискусија

Анализа

фебруар
 • Подношење извештаја о реализацији Годишњег плана рада за I полугодиште шк. 20/21.године
 • Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I полугодишта
 • Организација рада школе на почетку другог полугодишта
 • Подношење полугодишњих извештаја о раду школских тимова
 • План припреме ученика за полагање пробног ЗИ и ЗИ
 • Избор уџбеника за наредну школску годину
 • Разно
директор

пом. директора

стручни сарадници

Извештај

Дискусија

Анализа

април
 • Подношење извештаја о успеху и дисциплини ученика у претходном периоду(на крају класификациониог периода)
 • Извештај о резултатима пробног ЗИ. План за унапређење резултата ученика.
 • Припреме за извођење екскурзија и рекреативних настава *
 • Информисање о упису ученика у I разред за шк. 2021/22. годину
 • Разно
директор

пом.директора
стручни сарадници

Извештај

Дискусија

Анализа

Јун
 • Анализа успеха и дисциплине ученика 8.разреда
 • Доношење одлуке о додели посебних, вукових диплома и звања Ученик генерације
 • Припрема и спровођење завршног испита
 • Разно
Директор

пом. директора

стручни сарадници

Извештај

Дискусија

Анализа

 • Подношење извештаја о успеху и дисциплини ученика  на крају другог полугодишта
 • Анализа реализације плана и програма у шк.2020/21.год.
 • Извештај о резултатима ученика на ЗИ
 • Предлог поделе предмета за наредну шк.годину
 • Анализа  резултата на такмичењима*
 • Подношење извештаја са изведених  рекреативних настава и екскурзија *
 • Разматрање плана и програма ђачких екскурзија и рекреативних настава за наредну школску годину
 • Разматрање коришћења средстава од донација и ђачке задруге
 • Разно
Директор

пом. директора

стручни сарадници

Извештај

Дискусија

Анализа

Август

 

 • Организација полагања поправних испита
 • Организација полагања Завршног испита у августовском року
 • Разно
Директор

пом. директора

стручни сарадници

Извештај

Дискусија

Анализа

 • Подношење извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају школске године
 • Подела предмета на наставнике
 • Разредна старешинства
 • Организација рада на почетку школске године
 • Разно
Директор

пом. директора

стручни сарадници

Извештај

Дискусија

Анализа